: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 04 ประจำเดือน 04 2534
หัวข้อข่าว : รู้จักผู้อำนวยการและหัวหน้ากองในวิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด :
                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีคำสั่งที่  293/2534  แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองธุรการและตำแหน่งหัวหน้ากองบริการการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2534  ข่าวศรีตรัง

จึงขอนำบุคลากรทั้งสองท่านมาแนะนำต่อท่านผู้อ่านดังนี้

         นางจินตนา   ศิริวัฒนโชค  รักษาการผู้อำนวยการกองธุรการ

         จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดสระกะเทียม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  เมื่อ  

พ.ศ. 2510  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนารีวุฒิ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  เมื่อปี  พ.ศ. 2513  จบชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  พญาไท  กรุงเทพฯ  เมื่อปี  2516  จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี  2520  เข้าทำงานครั้งแรก

ที่บริษัท  สหยูเนี่ยน  (ซิปวีนัส)  จำกัด  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  ทำหน้าที่บัญชี  เมื่อปี  2520  เข้าทำงานในมหา

วิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ระดับ  3  ตั้งแต่ปี  2521  

จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี  ระดับ  6  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย

การกองธุรการ  ปัจจุบันอายุ  36  ปี

                    การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองธุรการ

         เดิมกองธุรการสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการกองและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ซึ่ง

เป็นคนเดียวกัน  ตั้งแต่เริ่มรับราชการมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอด  โดยไม่มีข้าราชการสาย  ข  หรือ  ค  เข้าสู่ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองเลย  ซึ่งตามมาตรฐานตำแหน่งต้องมาจากสาย  ข  ค  จนกระทั่งวันที่  1  มีนาคม  2534  ก็ได้

รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองธุรการ  การบริหารงานก็ไม่ได้เปลี่ยนไป  เพียงแต่ทุก

หน่วยงานที่สังกัดกองธุรการก็ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการกอง  ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารก็ดูแลในเรื่องระดับ

นโยบายการบริหารในระดับสูง

         ความรู้สึกที่ได้รับตำแหน่งนี้  ก็รู้สึกยินดีเพราะความหวังในการดำเนินชีวิตในการทำงาน  ก็ต้อง

หวังความก้าวหน้า  ส่วนความภาคภูมิใจก็เกิดจากการที่เราเป็นข้าราชการสาย  ค  ซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าตั้งแต่รับ

ราชการมา  ข้าราชการสาย  ข, ค  ก็ไม่เคยเข้าสู่ตำแหน่งนี้เลย  ทุกครั้งที่เราไปสัมมนา  มักจะมีคำถามว่าทำไม

นะจะต้องเอาข้าราชการสาย  ก  มานั่ง  ทั้งที่เขาก็มีหน้าที่ทางวิชาการเป็นหลักอยู่แล้ว  ทำไมต้องมาทำหน้าที่

ในสาย  ค  คำตอบของผู้ใหญ่คือ  ข้าราชการสาย  ข, ค  มีความพร้อมหรือไม่  ในสายตาของผู้ใหญ่ขณะนั้นเรา

ยังไม่มีความพร้อม  แม้ว่าจะมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์อยู่จริง  แต่ในด้านอื่น  ๆ  ที่จะมาประกอบ

เป็นผู้อำนวยการกองอาจจะยังไม่ครบถ้วน  เพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็เกิดความภูมิใจ  อย่างน้อยก็

แสดงให้เห็นว่าข้าราชการสาย  ข, ค  เรามีความพร้อมให้ผู้ใหญ่เชื่อถือในความสามารถ

         การเข้าสู่ตำแหน่งก็โดยการให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานเป็นผู้เสนอชื่อ  โดยมีคณะกรรมการ

ประกอบด้วยรองอธิการบดีในวิทยาเขตปัตตานีสามท่าน  คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  

ในแง่ของการบริหารแม้จะมีตำแหน่งผู้อำนวยการกองแยกออกมา  แต่ในแง่ของการบริหารไม่ได้เปลี่ยน  เพียง

แต่ก่อนหน้าที่ตำแหน่งสองตำแหน่งรวมอยู่ในคน  ๆ  เดียวกัน  ผู้อำนวยการกองก็มีหน้าที่ควบคุมดูแลสายการ

บังคับบัญชาในกองซึ่งมีอยู่  7  งาน  ประกอบด้วยสารบรรณ  ประชาสัมพันธ์  การเงิน  พัสดุ  การเจ้าหน้าที่  

อาคารสถานที่ฯ  และยานยนต์  โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีคุมด้านนโยบายที่ส่งจากรองอธิการบดี  ก่อนไปถึงผู้อำนวย

การ  และในกรณีที่ผู้อำนวยการมีปัญหา  ก็ปรึกษาท่านผู้ช่วยอธิการบดี

                    นโยบายการบริหาร

         -  บริหารแบบกระจายอำนาจ  โดยมอบอำนาจตัดสินใจและให้สิทธิเต็มที่แก่หัวหน้างานในการ

บริหารการตัดสินใจในส่วนของแต่ละงาน  อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน

         -  การบริการ  หัวใจหลักของกองธุรการ  ก็ควรจะเป็นการให้บริการที่ดี  อยากให้ได้ชื่อว่าเป็น  

"บริการทอง"

         -  ด้านบุคลากร  อยากให้หทุกคนมีจิตสำนึกในการทำงาน  รักที่จะทำงาน  ไม่ใช่เช้าชามเย็นชาม

         -  ส่งเสริมในด้านแรงจูงใจ  ด้านสวัสดิการส่งเสริมความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่ราชการ

         นายอมร   พูนศิลป์   รักษาการหัวหน้ากองบริการการศึกษา

         จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านตาชี  อ.ยะหา  จ.ยะลา  เมื่อปี  2509  จบชั้นมัธยม

ศึกษาจากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง  เมื่อปี  2512  จบ  ปกศ. จากวิทยาลัยครูยะลา  ปี  2514  ปกศ. สูง  วิทยาลัย

พลศึกษาจังหวัดยะลา  ปี  2517  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อปี2522 และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา  เมื่อปี  2529  ปัจจุบันอายุ  38  ปี

                     ประวัติการทำงาน  ปี  2518 - 2520  เป็นครูโรงเรียนเบตง  "วีระราษฎร์ประสาน"  อ.เบตง  จ.ยะลา  

ปี  2520 - 2521  เป็นครูโรงเรียนสตรีปัตตานี  (โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล)  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  ปี  2522  เป็นครู

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ  อ.เทพา  จ.สงขลา  ปี  2522  เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

ปัตตานี  ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  5  รักษาการหัวหน้ากองบริการ

การศึกษา

                     การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้ากองบริการการศึกษา

         โดยปกติแล้วหัวหน้ากองควรมาจากหัวหน้างาน  แต่ผมเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน  ซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ใช่

ตำแหน่งบริหารตามสายงาน จากการคัดเลือกทางหัวหน้างานส่วนหนึ่งได้เสนอชื่อและมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้

เข้าสู่ตำแหน่ง  โดยรักษาการหัวหน้ากองบริการการศึกษา  ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจาก

หัวหน้างานในกอง  และมหาวิทยาลัยก็ไว้วางใจให้รับตำแหน่งและหน้าที่นี้

                    หน้าที่ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านบริการการศึกษา  งานกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา

งานทะเบียนฯ  การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร  เฉพาะอย่างยิ่งสายงาน

การสอน รวมทั้งงานด้านประสานการวางแผนของวิทยาเขตปัตตานี  และเป็นหน่วยกลางในการติดต่อประสาน

งานด้านต่าง  ๆ  ดังกล่าวระหว่างวิทยาเขต  คณะและหน่วยงานต่าง  ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งติดต่อ

ประสานงานหรือการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง  ๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย

                    นโยบายการบริหาร

         สนับสนุนให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งหัวหน้างาน  ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้

มากที่สุด  ผมยอมรับในความสามารถที่เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ของทุกคน  ถ้าทุกคนทำเต็มที่  

มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในแต่ละวัน / เดือน / ปี  งานที่ดีอยู่แล้วต้องดีขึ้นไปอีก

         ขวัญและกำลังใจของแต่ละคนก็เป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเมื่อรวมกันเข้าก็จะเป็นขวัญและกำลังใจ

ของหน่วยงาน  ฉะนั้นจะต้องสร้างไมตรีจิตและบรรยากาศแห่งความเป็นพี่เป็นน้องในสายงานอยู่ตลอดเวลา

         ปัญหาสำคัญของระบบราชการอย่างหนึ่งคือ  ความล่าช้า  หลายชั้นหลายตอน  นโยบายอีกอย่าง

หนึ่งที่คิดว่าสำคัญคือ  ความรวดเร็วในการทำงาน  ควรเสร็จในทันทีวันต่อวัน  หนังสือจากงานมาที่กอง  หรือ

กองไปสู่งาน  ก็ควรเสร็จในวันเดียว

                     แผนงานในอนาคต

         1.  จัดระบบงานภายในให้เอื้อต่อการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานอื่น  ๆ

         2.  สร้างระบบงานให้สามารถโยงใยไปยังคณะและหน่วยงานอื่น  ๆ  ในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ

         3.  สร้างแนวทางการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริการ

การศึกษาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

         4.  พัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์  จัดฐานข้อมูลอย่างมีระบบ  ระเบียบ  เพื่อการให้บริการอย่าง

ฉับไว  ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

         5.  พัฒนาและแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลและงานวิจัย  ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

         6.  พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์  เพื่อสนับสนุนงานสอน  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้ดำเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                     *********************

โดย : 203.154.179.21 * [ วันที่ 2001-03-24 14:40:15 ]