: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 01 ประจำเดือน 01 2535
หัวข้อข่าว : ฐานข้อมูลท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียด :
                      สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ  5  จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจ

         รศ. กุศล   นาคะชาต  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

หัวหน้าโครงการฐานข้อมูลชี้แจงว่า  เนื่องจาก  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  สตูล  และ

นราธิวาส  เป็นจังหวัดที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากจังหวัดอื่น  ๆ  ของประเทศ  แง่มุมต่าง  ๆ

ที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในความสนใจของนักวิชาการหลายสาขา  ซึ่งงานบริการของสำนักวิทยบริการ

มักได้รับการร้องขอให้รวบรวมบรรณานุกรมที่เกี่ยวกับ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เสมอ  ซึ่งสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ใน

สำนักวิทยบริการมีเพียงบางส่วน  แต่ยังมีสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่กระจายอยู่ในแหล่งต่าง  ๆ  ดังนั้นสำนัก

วิทยบริการจึงได้รวบรวมและจัดระบบสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย  หนังสือ  บทความวารสาร  วิทยานิพนธ์  รายงาน

การประชุม  จุลสารแผ่นปลิว  เอกสารจดหมายเหตุ  และอื่น  ๆ  ให้เป็นระเบียบต่อการใช้และมีโครงการนำข้อมูล

ที่ได้บันทึกลงสื่ออื่น  ๆ  เพื่อสามารถสืบค้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  สำนักวิทยบริการ  ชี้แจงต่อไปว่าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั้ง

ของราชการและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศที่คาดว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  อาทิ  สำนัก

วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หอจดหมาย

เหตุ  สถาบันการศึกษาเรื่องเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศสิงคโปร์  เป็นต้น  นอกจากนี้หากท่านผู้ใดมีเอกสาร

สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บและให้บริการอย่างเป็นระบบ

สามารถบริจาคหรือส่งมอบได้ที่  ฝ่ายหอสมุดจอห์น  เอฟ. เคนเนดี้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการสืบคืนได้ประมาณกลางปี  2535                                                                     *********************

โดย : 203.154.179.21 * [ วันที่ 2001-03-31 12:41:39 ]