: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 0 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน 12 540
หัวข้อข่าว : ผลการสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2539
รายละเอียด :
                    ภาควิชาวิทยาศาสตร์  ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประจำปี  2539  แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายใน  

14  จังหวัดภาคใต้  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2539  ผลการสอบปรากฏดังนี้

กลุ่มที่  1  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         รางวัลที่  1  เด็กชายวัลลภ  อัจสริยะสิงห์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ. นครศรีธรรมราช

         รางวัลที่  2  เด็กชายอิสมาอีล  โมฮารา  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. ปัตตานี

         รางวัลที่  3  เด็กชายต้นคิด  จันทรัศมี  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. ปัตตานี

กลุ่มที่  2  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         รางวัลที่  1  นายนบพงศ์  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  จ. สงขลา

         รางวัลที่  2  นายเกรียงศักดิ์  มหาพานิช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช

         รางวัลที่  3  นางสาวเสาวรัตน์  ลิ่มสกุล  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จ. ภูเก็ต

กลุ่มที่  3  วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

         รางวัลที่  1  เด็กหญิงพริม  พลันสังเกต  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จ. สงขลา

         รางวัลที่  2  เด็กชายกัมปนาท  เหมพัฒน์  โรงเรียนสตรีพัทลุง  จ.พัทลุง

         รางวัลที่  3  เด็กหญิงวรรณรัศมี  เกตุชาติ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ. นครศรีธรรมราช  และ

         รางวัลที่  3  เด็กชายเศารยะ  เลื่องอรุณ  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. ปัตตานี

กลุ่มที่  4  วิชาเคมี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         รางวัลที่  1  นายสิทธิพงษ์  คงอิ้ว  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. ปัตตานี

         รางวัลที่  2  นายกสิณ  ตันสุภสวัสดิกุล  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. ปัตตานี

         รางวัลที่  3  นายเจษฎา  จันทร์อิน  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  จ. ปัตตานี

กลุ่มที่  5  วิชาฟิสิกส์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         รางวัลที่  1  นายพิศาล  มานะบรรยง  โรงเรียนแสงทองวิทยา  จ. สงขลา

         รางวัลที่  1  นายอภิชาติ  เอ่งฉ้วน  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จ. กระบี่

         รางวัลที่  3  นายสมฤทธิ์  มหัทธโนบล  โรงเรียนแสงทองวิทยา  จ. สงขลา

         รางวัลที่  3  นายอรรถกร  เลากุลศานต์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช

กลุ่มที่  6  วิชาชีววิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         รางวัลที่  1  นางสาวดนูนาถ  ชูมณี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ตรัง

         รางวัลที่  2  นายชวลิต  แซ่ลิ้ม  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช

         รางวัลที่  3  นายเฉลียว  ผจญภัย  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช

         รางวัลที่  3  นางสาวปาริตา  จอมนุ้ย  โรงเรียนตะกั่วป่า  "เสนานุกูล"  จ. พังงา

         สำหรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะการสอบแข่งขันฯ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลที่  1, 2  และ  3  

รางวัลละ  4,000  บาท,  3,000  บาท,  และ  2,000  บาท  ตามลำดับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลที่  1, 2  

และ  3  รางวัลละ  5,000  บาท,  4,000  บาท  และ  3,000  บาท                                                                                  *****************

โดย : 203.154.179.21 * [ วันที่ 2001-05-19 11:40:38 ]