: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 0 ฉบับที่ 05 ประจำเดือน 05 2540
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท
รายละเอียด :
                    สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ชนบทใน  3  อำเภอของจังหวัดปัตตานี  ระยะเวลา  3  ปี

         นางบงกช  นภาพงษ์  หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนอำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน  

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชนบท

จังหวัดปัตตานี   ตามแผนงานบริการวิชาการชุมชนชนบทของสำนักฯ  ชี้แจงว่าฝ่ายบริการวิชาการได้จัดทำโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนชนบทจังหวัดปัตตานี  ระยะเวลา  3  ปี  ระหว่างปีงบประมาณ  2540 - 2542  จากการสำรวจข้อมูลพื้น

ฐานและความต้องการของชุมชน  จึงได้กำหนดพื้นที่  3  อำเภอของจังหวัดปัตตานี  ซึ่งประกอบด้วยอำเภอยะรัง  อำเภอยะหริ่ง  

และอำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  เป็นอำเภอเป้าหมายจัดทำในลักษณะโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชนบทแบบ

มีส่วนร่วม  เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  องค์กรชุมชน  ผู้นำศาสนา  ผู้นำท้องถิ่น  และให้ประชาชนพึ่ง

ตนเองได้ในที่สุด  สำหรับการประเมินผลระยะที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2539  ถึงเดือนมีนาคม  2540  ปรากฏผลดังนี้

         ในส่วนของอำเภอยะรัง  กำหนดให้หมู่ที่  5  บ้านปอซัน  ต. ปิตูมุดี  เป็นพื้นที่เป้าหมาย  มีที่ทำการกลุ่มอยู่ที่

โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน  โดยกลุ่มสตรีเป็นแกนนำในการพัฒนา  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชนบทใน

หมู่บ้านเป้าหมาย  มีการพัฒนาอาชีพและรายได้จากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหาร -

หัตถกรรมแปรรูป  และพัฒนารูปแบบผลผลิตการตลาดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  1,000  บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  ซึ่งประกอบ

ด้วยการอบรมอาหารพัฒนารายได้และสุขาภิบาลให้แก่สตรีและอบรมการเพ้นท์ผ้าบาติก  ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี  ซึ่งขณะนี้กลุ่มสตรีดังกล่าวสามารถทำผ้าบาติกที่มีความสวยงามออกจำหน่ายและรับ

สั่งทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง  ๆ  โดยผู้สนใจสามารถสั่งทำได้ที่  ที่ทำการกลุ่มสตรี  โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน  หมู่ที่  5  

บ้านปอซัน  ต. ปิตูมุดี  อ. ยะรัง  จ. ปัตตานี

         นอกจากนี้กลุ่มสตรีบ้านปอซัน  ยังได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และวิทยาการจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี  เพื่อพัฒนาทักษะการเพ้นท์ผ้าบาติกต่ออีก  3 เดือน

         สำหรับอำเภอยะหริ่ง  ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน  ได้จัดอบรมอาหารพัฒนารายได้และสุขาภิบาลให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านฝาง  หมู่  2  ต. ตาแกะ  อ. ยะหริ่ง  เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  สุขาภิบาลอาหาร  บ้านเรือนและชุมชน  

ให้กับนักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารริมถนนหลวงในเขตสุขาภิบาลบางปู  นอกจากนี้ฝ่ายบริการ

วิชาการชุมชน  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  ยังได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี  

จัดอบรมหลักสูตรการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนารายได้ให้กับเยาวชนนอกโรงเรีย  ต. ตาแกะ  และนักเรียนโรงเรียน

บ้านฝาง  อ. ยะหริ่ง  จ. ปัตตานี  ระยะ  3  เดือน  ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม  2540  นอกจากนี้โครงการจัดตั้งกอง

กิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ยังได้มอบรถจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อนักเรียนชนบทยากจน  จำนวน  

20  คัน  ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฝางที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

         สำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  มีความต้องการพัฒนารายได้เสริมจากการจำหน่าย

อาหาร  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  จึงได้จัดโครงการอบรมอาหารพัฒนารายได้และสุขาภิบาลให้แก่ราษฎรจาก

ตำบลรูสะมิแล  ตำบลสะบารัง  ตำบลทุ่งพลา  และตำบลตะลุโบะ                                                                           ********************
โดย : 203.154.179.21 * [ วันที่ 2001-05-19 14:35:35 ]