: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน 10 2546
หัวข้อข่าว : ร่วมอำลา...รูสมิแลในงานเกษียณอายุราชการ ณ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด :
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรของ
วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อวันที่  26  กันยายน  ที่ผ่านมา  บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี  9  ท่านที่เกษียณอายุราชการ
ในเดือนกันยายน  2546
         ในโอกาสดังกล่าว  รศ. ผดุงยศ  ดวงมาลา  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี  ได้กล่าวมอบสารแด่ผู้เกษียณอายุราชการความตอนหนึ่งว่า  การอำลาจากชีวิตราชการเป็นทั้งจุดยุติและ
จุดตั้งต้น  หากไม่มีจุดยุติของการงานในระบบการศึกษา  คงยากจะมีจุดตั้งต้นอันน่ายินดี  นั่นคือจุดตั้งต้นของ
การงานนอกระบบการศึกษา  แต่ก็ยังคงเป็นการงานแห่งชีวิต  ที่สำคัญเป็นการงานที่พ้นจากกรอบบังคับ
         “ในนามของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ผมขอแสดงมุทิตาจิตต่อทุกท่าน
ผู้เป็นทรัพยากรอันมีค่าของชุมชนวิทยาการของเรา  ที่จะได้ตั้งต้นชีวิตปัจฉิมวัยอันงามสง่าและผาสุก  ขอให้
พวกเราได้หวังร่วมกันว่า  อำนาจแห่งการอุทิศตนต่อการงานของท่านจักนำความสุขความเจริญมาสู่ท่านสืบไป”  
รศ. ผดุงยศ  ดวงมาลา  กล่าว
         ความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ
         -  ผศ.ดร. อนันต์  ทิพยรัตน์  อดีตรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ปี  
2543 - 2546
         “ประทับใจในหลาย  ๆ  อย่างในความเป็นสถาบัน  ม.อ.  แต่จะขอกล่าวถึงความประทับใจในเรื่องสวัสดิการ  
โดยเฉพาะบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย  ใกล้ที่ทำงาน  สะดวก  ปลอดภัย  อบอุ่นใจ  และมีโอกาสใช้
ทรัพยากรส่วนรวมของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา  โดยเฉพาะสนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย  บริเวณอันร่มรื่น  
อากาศบริสุทธิ์  ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวตลอดระยะเวลา  26 – 27  ปี  จึงมีความรู้ว่านี่คือบ้าน  ซึ่งการจัดการ
บ้านพักไว้ในรั้วมหาวิทยาลัยของสถาบันแห่งนี้  ก็เพื่อให้บุคลากรได้มีเวลาในการทุ่มเทให้กับงานสถาบันได้  100 %  
ตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมา  ข้าพเจ้า  ภรรยา  และลูก  ๆ  มีความสุข  มีความสะดวกสบาย  และมีความภูมิใจ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของ  “ม.อ.”  มีศักดิ์ศรีที่จะกล่าวว่า  “เป็นลูกพระบิดา”
         -  รศ. ประภัสสร  กระมุท  คณะศึกษาศาสตร์
         “ตลอดระยะเวลา  35  ปี  ได้ทำหน้าที่อาจารย์ที่มีความรู้  ความสามารถ  เชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาอย่าง
ลึกซึ้ง  โดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย  เป็นอาจารย์แม่ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ที่เสมือนแบบพิมพ์ที่มีคุณค่า
ในการนำชีวิตครอบครัวและการทำงานไปเป็นแบบอย่างได้อย่างดี  เป็นที่ปรึกษาและกำลังสำคัญในการพัฒนา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  จนในปี  2541  คณะศึกษาศาสตร์  ได้มอบ
รางวัลเกียรติยศให้ท่านเป็นอาจารย์ตัวอย่าง  สมกับคุณภาพความดีที่ท่านทำมาอย่างต่อเนื่องในชีวิตราชการ”
         -  อาจารย์จรัส  ชูเมือง  คณะศึกษาศาสตร์
         “ความประทับใจในหลายเรื่องหลายระดับคือ  ความประทับใจในการเป็นครู  มีความตั้งใจเอาใจใส่ใน
การสอน  คอยชี้แนะช่วยเหลือด้วยจิตวิญญาณของการเป็นครู  ความประทับใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาชน  
(ชาวบ้าน)  โดยการช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกภัยธรรมชาติ  วาตภัย  ภูเขาพังทลายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อ
เดือนธันวาคม  2531  ความประทับใจที่มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสไปช่วยราชการที่โครงการทักษิณพัฒนา  
ทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ห่างไกล  ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจิตวิทยา  สุดท้ายนี้อยาก
ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยว่าหรือผู้บริหารทุกระดับหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้บริหาร  ช่วยค้นหาและให้โอกาส
ผู้อื่นในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำงานตามความรู้  ความสามารถ  ความตั้งใจจะทำงานให้กับมหาวิทยาลัย  
เพื่อประสบการณ์ของชีวิต  อย่างกับผมที่มหาวิทยาลัยให้โอกาสกระทำไปแล้วและมีผลสำเร็จมาด้วยความ
ภาคภูมิใจ  ประทับใจและฝากไว้กับผืนแผ่นโลกใบนี้”
         -  รศ. เสงี่ยม  กองธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         “ก่อนมาปัตตานี  มีเพื่อนกระซิบเตือนว่าไม่ค่อยปลอดภัย  แต่เมื่อมาสัมผัสจริง  ๆ  แล้ว  ก็ไม่มีอะไร  
ชาวบ้านชาวเมืองก็ทำมาหากินเป็นปกติสุข  ไม่มีเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวดังที่คำล่ำลือกันแต่อย่างใด  โดยเฉพาะ
เพื่อนอาจารย์แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง  ทำให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นและมั่นใจในความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  บรรยากาศในการทำงานก็มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามสมควรแก่ฐานานุรูป  จึงมีความ
รู้สึกประทับใจในความเป็นมิตรและไมตรีจิตของเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมาก  อยากให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ดำเนินตามหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลเทียบเท่ากับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย  และได้รับการสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจจาก
บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเต็มที่”
         -  ผศ. นิภา  ไชยเศวต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         “เป็นบุคคลที่มีความสามารถคนหนึ่งของภาควิชา  มีบทบาททั้งทางด้านงานบริหาร  งานวิชาการ  และงาน
บริการสังคม  เช่น  เคยปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารของคณะ  ตำแหน่งบริหารของวิทยาเขตปัตตานีคือ  ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดปัตตานีถึง  2  สมัย  โดยสมัยแรกได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  การฝึกอบรมและวิจัย  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์  และสมัยที่  2  ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่
เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี
         -  อาจารย์รอฮีม  นิยมเดชา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
         “ช่วงระยะเวลา  19  ปีเศษ  ตั้งแต่ปี  2527  จนถึงปัจจุบัน  ทำให้ผมรู้สึกประทับใจในการทำงานและการใช้
ชีวิตร่วมกับเพื่อน  ๆ  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  ทั้งอาจารย์และบุคลากร  ตลอดจนนิสิตนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา  
หลากหลายวัฒนธรรม  แต่ทุกคนมุ่งมั่นเข้ามาเพื่อประสาทวิชาความรู้  เชิดชูและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
การมาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เริ่มต้นที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และมาสุดท้ายที่
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ทำให้ประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน  การสอน  ใช้ชีวิตร่วมกับนักวิชาการ
จากหลากหลายสาขาวิชา  และการทำงานด้านการบริหารร่วมกับเพื่อนร่วมงานในคณะและผู้บริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย  ผมได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
และเจตนารมณ์ของสังคมในภูมิภาคนี้แล้วส่วนหนึ่ง  สิ่งที่จะฝากไว้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทุกคณะ  ทุกสาขาวิชา  และทุกหน่วยงานว่า  สิ่งที่มหาวิทยาลัยทำมาแล้วตั้งแต่อดีตนั้น
แล้ว  แต่ยังขาดบางมิติที่จะต้องทบทวนและฟังเสียงเรียกร้องจากสังคมรอบข้างบ้างว่า  เขามองมหาวิทยาลัยที่ยัง
ขาดอะไรที่เป็นจุดอ่อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงขลานครินทร์  เป็นสมบัติของทุกคน  ทุกกลุ่ม  ไม่ใช่ของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง  การวางตัวเป็นกลางเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม  มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของสังคมในพื้นที่  
ไม่ใช่เพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้น  จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องทำหน้าที่สานต่อในสิ่งที่คนรุ่นก่อนยังทำไม่เสร็จ
ให้สำเร็จ  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกัน  เพื่อเชิดชูและพัฒนาสงขลานครินทร์ต่อไป”
         -  นายคำหลอม  จันมณี  งานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา
         “ปลายปี  2514  ที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ตั้งใจเต็มที่ว่าจะขอทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยและ
ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ชุบเลี้ยงกระผมและครอบครัวให้ลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นได้  สังคมใน
มหาวิทยาลัยมีอะไรหลาย  ๆ  อย่างที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพนั้น  ๆ  หากว่าไม่ได้มาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัย
แห่งนี้  ไม่รู้อนาคตของตัวเองและครอบครัว  ยังมีความรู้สึกอยากจะทำงานให้มหาวิทยาลัยต่อไป  เพื่อทดแทน
บุญคุณของมหาวิทยาลัยที่ชุบชีวิตของกระผมและครอบครัวให้มีความสุข”
         -  นายพนิช  นวลเอียด  งานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา
         “งานที่ทำ  แม้จะเป็นเพียงตำแหน่งเล็กในหน่วยงาน  แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้ข้าพเจ้ามาก  รายได้และ
สวัสดิการจากงานนี้ทำให้สามารถเลี้ยงครอบครัวและส่งเสียลูกทั้งสองคนได้เล่าเรียนจนจบปริญญาตรี  และเป็นที่พึ่ง
ของพ่อแม่ในบั้นปลายของชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”
         -  นายเมาโซ  หะยีบือราเฮง  งานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา  (ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกันยายน  
2546)  รำลึกอาลัย...ผู้จากไป
         นายเมาโซ  หะยีบือราเฮง  ตำแหน่งช่างไม้ชั้น  1  สังกัดหน่วยซ่อมบำรุงรักษา  งานอาคารสถานที่และการ
ซ่อมบำรุงรักษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เริ่มรับราชการตั้งแต่ตำแหน่งช่างธรรมดาจน
ก้าวขึ้นถึงตำแหน่งช่างไม้ชั้น  1  ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานที่ผ่านมา  นายเมาโซ  ได้ทุ่มเททุกอย่างทั้งหยาดเหงื่อ  
แรงกาย  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง  ไม่ได้คำนึงถึงสภาพร่างกายที่อ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อย  
โดยมิได้พักผ่อน  ระยะเวลาที่ผ่านมา  30  กว่าปีเป็นที่รักและนับถือของเพื่อนร่วมงานทุกคน
         16  กันยายน  2546  เป็นวันที่ครอบครัว  เพื่อนร่วมงาน  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต้องจดจำและ
ระลึกถึงตลอดไป  นายเมาโซ  หะยีบือราเฮง  ได้เสียชีวิตลงกะทันหันด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย  เขาจากไปไม่มี
วันกลับ  จากเราไปโดยไม่ได้สั่งเสียและสั่งลาสักคำ  เขาเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการจัดเตรียมงาน
พระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งได้มีขึ้นเมื่อวันที่  21 – 22  กันยายน  2546  “ขอให้นายเมาโซ  หะยีบือราเฮง  
จงไปดีเดินทางสู่สรวงสวรรค์โดยอย่าได้มีห่วงใยเลย  พวกเราอยู่ข้างหลังยังรักและคิดถึงเสมอ”

                                                              ******************************


โดย : * [ วันที่ ]