: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ฉบับที่ 70 ประจำเดือน 07 2548
หัวข้อข่าว : ม.อ.ปัตตานี สร้างอาคารวิทยอิสลามรองรับการเป็นวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
รายละเอียด :
          รัฐบาลทุ่มงบกว่า  100  ล้านบาท   ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  สร้างอาคาร
วิทยอิสลามรองรับความเป็นนานาชาติ  คาดแล้วเสร็จภายในต้นปี  2550
               รองศาสตราจารย์ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ  กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยอิสลามนานาชาติขึ้น  ซึ่งเป็น
อาคารแบบรวมการใช้สอย  (Complex)  เพื่อรองรับการเป็นวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ  โดยใช้งบประมาณ
จำนวน 126 ล้านบาท ก่อสร้างบริเวณพื้นที่หน้าอาคารบริหารและปฏิบัติการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5  ชั้น  และมีชั้นดาดฟ้าพร้อมหอดูดวงจันทร์
               วิทยาลัยอิสลามศึกษา  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา  
เพื่อพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล  โดยยึดอัลอิสลามเป็นบรรทัดฐาน  ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี  เป็นวิทยาลัย
อิสลามนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาตามมาตรฐานสากลและรองรับ
นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โดยเฉพาะวิทยาลัยอิสลามศึกษาได้ทำการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อระดม
สมองรวบรวมแนวคิด การจัดการและการปฏิบัติการศึกษาด้านอิสลามศึกษาจากนักวิชาการ นักบริหารจัดการ
ศึกษาอิสลามระดับอุดมศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลก  อาทิ  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  อินเดีย  อียิปต์  
ซาอุดิอารเบีย   อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
และตัวแทนท้องถิ่นจากภาคใต้    นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ
พร้อมทำ Workshop  พัฒนาเอกสารหลักสูตรอิสลามศึกษาและเศรษฐศาสตร์อิสลามสู่มาตราฐาน
นานาชาติ     จากความสำคัญดังกล่าว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ดำเนินการการก่อสร้างอาคาร
วิทยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพิ่มเติมจากที่เดิมมีอาคารบริหารและ
อำนวยการ มีศาลาละหมาดแล้ว โดยอาคารวิทยอิสลามนานาชาตินี้จะมีความทันสมัย สวยงาม ในขณะที่
บรรยากาศภายในอาคารเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี  ห้องเรียนมาตรฐานนานาชาติเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์
อิสลามอนุบาลเราเฎาะฮ์อิสลาม และห้องปฏิบัติการด้านภาษา  เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ  ภาษาอาหรับ  และภาษามลายู รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลอิสลามศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม
               อาคารวิทยอิสลามนานาชาติที่กำลังดำเนินการก่อสร้างมีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น  13,868  ตารางเมตร  
พื้นอาคารเป็นหินขัด กระเบื้องและหินแกรนิต ในขณะที่ผนังอาคารเป็นผนังกระเบื้องเคลือบ กระจก และหิน
แกรนิต    ภายในอาคารยังมีร้านอาหารและการให้บริการที่ครบวงจร     เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
และผู้มาใช้บริการ  มีระบบสุขาภิบาลบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  ระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า  และระบบป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัย ในขณะที่ภูมิทัศน์ภายนอกตัวอาคารมีความสวยงาม
ร่มรื่น พร้อมลานจอดรถที่กว้างขวาง  ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์  2550

                                                  ***********************************

โดย : * [ วันที่ ]