: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ฉบับที่ 86 ประจำเดือน 12 2549
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ณ ม.อ. ปัตตานี
รายละเอียด :
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจำปี  2550  ในวันเสาร์ที่  13  มกราคม  2550  ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ  การแสดง
ความสามารถของเด็กและเยาวชน  การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์
         นายนวพงษ์   เพ็ชรอุไร  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต  จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  สำหรับ
วันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี  2550   ตรงกับวันเสาร์ที่  13  มกราคม  2550   โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ  
นิทรรศการทางวิชาการ  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  การทดลองและสาธิตทางวิทยาศาสตร์    
การแสดงบนเวที   ดนตรี   การละเล่น   และการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน  ตลอดจน
การตอบปัญหาชิงรางวัล  เป็นต้น
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จึงขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจำปี  2550  ในวันเสาร์ที่ 13  มกราคม  2550  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.00  น.  
ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

                                                       ***********************************


โดย : * [ วันที่ ]